Osztályozó vizsgák anyaga magyar nyelv és irodalomból

OSZTÁLYOZÓVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

A DOKUMENTUM LETÖLTHETŐ FORMÁBAN

 

5. évfolyam

Irodalom:

·       a mese (népmese, azon belül tündérmese, hősmese, csalimese, bolondmese, láncmese; műmese, azon belül állatmese)

o   Tündérszép Ilona és Árgyélus

o   Fehérlófia

o   Az elrejtett kincs

o   A kakas és a pipe

o   Lázár Ervin: Virágszemű

o   Phaedrus: A farkas és a bárány

·       Petőfi Sándor: János vitéz

·       ütemhangsúlyos verselés, rímfajták, hasonlat, metafora, megszemélyesítés

·       Arany János: Családi kör

·       Petőfi Sándor: Egy estém otthon; Az Alföld

·       Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Magyar nyelv:

·       a nyelv mint jelrendszer (a nyelvi lépcső)

·       hang és betű, az ábécé, a betűrend

·       elválasztás

·       a magánhangzók rendszere, hangrend, illeszkedés

·       a mássalhangzók rendszere, a mássalhangzótörvények

·       a szóelemek fajtái, szóelemzés

·       az állandósult szókapcsolatok

·       a hangalak és a jelentés kapcsolata

 

 

6. évfolyam

Irodalom:

·       mondák, regék, legendák, balladák

o   Arany János: Rege a csodaszarvasról

o   Lázár Ervin: Lehel kürtje

o   Beckó vára

o   Munkács vára

o   Kőmíves Kelemen

o   Arany János: A walesi bárdok

o   Arany János: Mátyás anyja

·       Arany János: Toldi

·       József Attila: Betlehemi királyok

·       Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem; A Reményhez

·       Ady Endre: A föl-földobott kő

·       Gárdonyi Géza: Egri csillagok

 

Magyar nyelv:

·       az alapszófajok

o   az ige

o   a főnév

o   a melléknév

o   a számnév

o   a határozószó

o   az igenév

o   a névmás

7. évfolyam

Irodalom:

·       versek a magyar romantikából

o   Kölcsey Ferenc: Himnusz

o   Kölcsey Ferenc: Huszt

§  időmértékes verselés

o   Vörösmarty Mihály: Szózat

o   Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet

o   Petőfi Sándor: Szeptember végén

o   Arany János: Szondi két apródja

·       Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

·       Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása

·       Mikszáth Kálmán: A néhai bárány

·       Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

Magyar nyelv:

·       szószerkezetek, mondatelemzés

o   az alany

o   az állítmány

o   a tárgy

o   a jelzők

o   a határozók

·       egyszerű mondatok elemzése aláhúzással és ágrajzzal

 

8. évfolyam

Irodalom:

·       A Nyugat története és jelentősége

·       Ady Endre: Párisban járt az ősz

·       Ady Endre: Lédával a bálban

·       Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

·       Móricz Zsigmond: A hét krajcár

·       Kosztolányi Dezső: A kulcs

·       Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai (részletek)

·       Babits Mihály: Messze, messze…

·       Babits Mihály: Ádáz kutyám

·       Juhász Gyula: Anna örök

·       Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú

·       Karinthy Frigyes: Így írtok ti (részletek)

·       József Attila: Mama

·       Radnóti Miklós: Nem tudhatom

 

Magyar nyelv:

·       összetett mondatok elemzése

o   alárendelő összetett mondatok (alanyi, tárgyi, jelzői, határozói alárendelés)

o   mellérendelő összetett mondatok (kapcsolatos. ellentétes, választó, következtető, magyarázó)

o   többszörösen összetett mondatok

 

9. évfolyam

Irodalom:

·       ókori görög irodalom

o   görög mitológia

o   homéroszi eposzok

o   Szapphó

o   Anakreón

o   Szophoklész: Antigonékötelező olvasmány

 

·       ókori római irodalom

o   Catullus

o   Horatius

o   Ovidius

o   Vergilius

o   Phaedrus

 

·       Biblia

o   teremtés és bűnbeesés

o   zsoltárok

o   Jónás története

o   újszövetségi példabeszédek

 

·       a középkor irodalma

o   középkori világkép, gondolkodás

o   egyházi és világi műfajok

o   Szent Ágoston: Vallomások

o   a himnuszirodalom (Szent Ferenc, Jacopone da Todi)

o   Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom

o   a lovagi irodalom (Vogelweide)

o   vágánsköltészet

o   Dante: Isteni színjáték

o   Villon

 

·       a reneszánsz irodalma

o   világkép, gondolkodás

o   a reneszánsz művészet általános jellemzői

o   Petrarca

o   Boccaccio

o   Janus Pannonius

o   Balassi Bálint

o   Shakespeare (Romeo és Júlia, Hamletkötelező olvasmányok)

 

Magyar nyelv

·       a leíró nyelvtani anyag (5-8. évf.) ismétlése, gyakorlása

o   hangtan

o   szóelemek

o   szófajok

o   szószerkezetek

o   egyszerű és összetett mondatok

·       szövegtan

·       a magyar helyesírás alapelvei (elmélet és gyakorlat)

 

10. évfolyam:

Irodalom:

·       A barokk irodalma

o   világkép, gondolkodás

o   a barokk művészet általános jellemzői

o   Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

o   Mikes Kelemen: Törökországi levelek

·       Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus

o   világkép, gondolkodás

o   a klasszicista és a szentimentalista stílus jellemzői

o   a racionalista és empirista filozófia

o   Moliére: Tartuffe kötelező olvasmány

o   Defoe: Robinson Crusoe

o   Swift: Gulliver utazásai

o   Voltaire: Candide

o   Rousseau értekezései

o   Goethe: Faust

o   a magyar felvilágosodás jellemzői

o   a nyelvújítás

o   Kazinczy irodalomszervező tevékenysége

o   Berzsenyi Dániel költészete

o   Csokonai Vitéz Mihály költészete

 

·       A romantika irodalma

o   világkép, gondolkodás

o   a romantika művészetének általános jellemzői

o   az európai romantika költészete (Burns, Wordsworth, Coleridge, Keats, Byron, Shelley, Lamartine, Heine és Goethe egy-egy verse)

o   Poe: A holló

o   Hoffmann: Az arany virágcserép

o   Puskin: Anyegin – kötelező olvasmány

o   Kölcsey költészete és értekező prózája

o   Vörösmarty Mihály költészete és a Csongor és Tünde

o   Katona József: Bánk bán – kötelező olvasmány

o   Petőfi Sándor költészete, Az apostol – kötelező olvasmány

o   Jókai Mór: Az arany ember – kötelező olvasmány

 

  Magyar nyelv

·       jelek és jeltípusok

·       stilisztika (elmélet és gyakorlat)

o   a zeneiség stíluseszközei

o   az alakzatok

o   a szóképek

o   a képszerűség egyéb stíluseszközei

o   a nem nyelvi stíluseszközök

o   a magánéleti szövegek stílusa

o   a hivatalos szövegek stílusa

o   a tudományos szövegek stílusa

o   a sajtószövegek stílusa

o   a szépirodalmi szövegek stílusa

11. évfolyam

Irodalom

·       Arany János költészete

·       Madách Imre: Az ember tragédiája – kötelező olvasmány

·       Vajda János: Nádas tavon és Húsz év múlva

·       Mikszáth Kálmán: A jó palócok (két-három novella)

·       a klasszikus modernség szellemi környezete

·       a realizmus, a naturalizmus, a szimbolizmus, az impresszionizmus és a szecesszió jellemzői

·       Gogol: A köpönyeg

·       Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés – kötelező olvasmány

·       Tolsztoj: Ivan Iljics halála – kötelező olvasmány

·       Csehov: Sirály – kötelező olvasmány

·       Ibsen: Nóra – kötelező olvasmány

·       Baudelaire, Verlaine, Rimbaud és Rilke egy-egy verse

·       az avantgárd irányzatai

·       Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek

·       a Nyugat és szellemi környezete

·       Ady Endre költészete

·       Krúdy Gyula két novellája

·       Babits Mihály költészete

·       Kosztolányi Dezső költészete és novellisztikája

·       Kosztolányi: Édes Anna – kötelező olvasmány

·       Móricz Zsigmond: Tragédia; Szegény emberek; Barbárok

·       Juhász Gyula és Tóth Árpád két-két verse

·       Karinthy Frigyes: Így írtok ti

 

Magyar nyelv

·       a szövegtípusok

o   dialogikus és monologikus szövegek

o   elbeszélő, leíró és érvelő szövegek

o   szövegtípusok a kommunikációs színterek szerint

·       a hivatalos szövegek

o   az önéletrajz

o   a hivatalos levél

§  a kérvény

§  a panaszos levél

·       a retorika alapjai

o   a szónok feladatai

o   a szövegszerkesztés menete

o   az érvelő szöveg felépítése

o   az érvek fajtái

o   a beszéd zenei eszközei

o   a beszédet kísérő egyéb nem nyelvi jelek

 

12. évfolyam

Irodalom

·       József Attila költészete

·       Radnóti Miklós költészete

·       Szabó Lőrinc és Illyés Gyula egy-egy verse

·       Déry Tibor: Szerelem

·       García Lorca: Alvajáró románc

·       T. S Eliot: A háromkirályok utazása

·       Franz Kafka: Az átváltozás – kötelező olvasmány

·       Thomas Mann: Tonio Kröger

·       Bulgakov: A Mester és Margarita – kötelező olvasmány

·       Dürrenmatt: A fizikusok vagy Beckett: Godot-ra várva vagy Brecht: Kurázsi mama és gyermekei – a három közül az egyik kötelező olvasmány

·       Örkény István egypercesei

·       Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes és Weöres Sándor két-két verse

·       Nagy László: Ki viszi át a szerelmet

·       Márai Sándor: Halotti beszéd

·       Ottlik Géza: Iskola a határon – kötelező olvasmány

·       néhány szerző a kortárs magyar irodalomból (a vizsgáztató tanárral egyeztetendő)

·       egy mű az irodalom határterületeiről (a vizsgáztató tanárral egyeztetendő)

·       egy mű a regionális irodalomból (a vizsgáztató tanárral egyeztetendő)

·       egy mű a határon túli magyar irodalomból (a vizsgáztató tanárral egyeztetendő)

 

Magyar nyelv

·       a nyelv és a kommunikáció

·       a nyelv és a társadalom

·       a nyelv és a gondolkodás

·       a nyelvek eredete

·       a nyelvek típusai

·       az írás története

·       a magyar nyelv története

o   a nyelvrokonság bizonyítékai

o   a magyar nyelv történetének főbb korszakai

o   a hangrendszer változása

o   nyelvtani rendszerünk kialakulás, változása

o   a magyar helyesírás története

o   szókincsünk bővülése

o   jelentésváltozások